Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

Status prawny

MOS nr 6 w Warszawie, placówka oświatowo - wychowawcza, o charakterze publicznym, został utworzony w 1965r. jako placówka wychowania pozaszkolnego.

Organem prowadzącym jest m.st. Warszawa a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Mazowiecki Kurator Oświaty.

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00 - 024 Warszawa

MOS jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawę.

Budynek placówki wraz z wyposażeniem stanowi własność Miasta Stołecznego Warszawy.

Prawo wewnętrzne ośrodka stanowi statut placówki.

MOS działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami)


Wprowadził BZMW/ext.pwasilewski 2011-10-18
Aktualizujący bzmw/ext.pwasilewski 2011-10-20
Zatwierdzający bzmw/ext.kzimnicki 2011-10-20
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2011-10-20
Wersja standardowa