Kanał Wyżej
Status prawny

Status prawny
MOS nr 6 w Warszawie, placówka oświatowo - wychowawcza, o charakterze publicznym, został utworzony w 1965r. jako placówka wychowania pozaszkolnego.
Organem prowadzącym jest m.st. Warszawa a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Mazowiecki Kurator Oświaty.
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00 - 024 Warszawa
MOS jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawę.
Budynek placówki wraz z wyposażeniem stanowi własność Miasta Stołecznego Warszawy.
Prawo wewnętrzne ośrodka stanowi statut placówki.
MOS działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami)Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa