BIP - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 jest placówką wychowania pozaszkolnego działającą na terenie Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy.

Placówka organizuje, w czasie wolnym od nauki w szkole, zajęcia sportowe oraz dydaktyczno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizacja placówki:

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. W placówce są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
3. Ośrodek prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego.
4. Zajęcia treningowe, zawody i turnieje oraz inne imprezy prowadzone są we wszystkie dni tygodnia, także w dni ustawowo wolne od pracy.
5. Zajęcia stałe organizowane w grupach liczących, co najmniej 16 osób, w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo.
6. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.
7. Szczegółową organizację placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez dyrektora ośrodka.
8. Arkusz organizacji ośrodka zatwierdza Burmistrz Dzielnicy Wola, po uzyskaniu opinii Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola.
9. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć sporządzony przez dyrektora placówki na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji ośrodka.
10. Zajęcia w grupach odbywają się zgodnie z programem nauczania, wpisanym do zestawu programów nauczania ośrodka.
11. Nauczyciel może opracować własny program, samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazu.
12. Sprawy administracyjno - finansowe takie jak: przepływ dokumentów, korespondencji, pobierania i rozliczania zaliczek, gospodarka kasowa, materiałowa i magazynowa określają odpowiednie instrukcje: kancelaryjne, inwentaryzacyjna oraz odrębne przepisy.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.pwasilewski 21-10-2011
Aktualizujący Kijek Joanna (MSOS nr 6) 16-04-2021
Zatwierdzający Krukowski Radosław 16-04-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-04-2021
Liczba odwiedzin: 2008